1. گیاه قوم شناسی اوان، فصل نامه علامه طباطبایی، ۱۳۹۳
  2. گیاه قوم شناسی منطقه پس قلعه در شمال تهران، پژوهشهای انسان شناسی ایران، “۲”، ۱۳۹۰
  3. Chinese Cuisine in Iran, flavor and fortune، “2”, 1390