1. زیست قوم شناسی، اماده انتشار، ۱۳۹۴
  2. خوراک در مغولستان در کتاب: خوراک و فرهنگ، نشر افکار – ایران، ۱۳۸۷