1. سیر تغییر و تحول و فرایند آئین های ترکمن های ایران، پژوهشهای انسان شناسی ایران، ۱۳۹۲
  2. باد های کافر و دهل سه سر در خلیج فارس – مراسم آئینی درمانی زار، پژوهشهای انسان شناسی ایران، ۱۳۹۱
  3. درمان بومی در میان زنان ترکمن، زن در فرهنگ و هنر، “3”، ۱۳۸۹
  4. The Native Women Healers of Turkmen, IRAN AND THE CAUCASUS، “1”, 1385
  5. پزشکان مغولستان د ر تلاش برای ترویج طب سنتی کشورشان، درمانگر  ۱۱و ۱۲، ۱۳۸۵
  6. زنان درمانگر ترکمن صحرا، درمانگر ۹، ۱۳۸۵
  7. طب سنتی در ترکمن صحرا – ایران، درمانگر ۱۰، ۱۳۸۵
  8. زنان درمانگر  بومی در منطقه ترکمن صحرا، انسان شناسی، ۱۳۸۲