1. مراسم آیینی درمانی در میان زنان ترکمن در ایران در کتاب: مراسم عبادی آیینی درمانی در ایران و جوامع مسلمان، LIT VERLAG GmbH & Co. KG Wien، 1394
  2. شامانیسم و اسلام، توریس – انگلستان، ۱۳۹۲
  3. زنان درمانگر بومی ترکمن صحرا در کتاب:  زن و فرهنگ، نشر افکار – ایران، ۱۳۹۲