1. ارزیابی توان توسعه اکوتوریسم استان اصفهان: روستای اشکاوند و مناطق اطراف آن، محیط زیست و توسعه، “۴”، ۱۳۹۱
  2. روش ارزیابی مشارکت روستایی مطالعه موردی 4 روستا در منطقه اوان از استان قزوین، فصلنامه روستا و توسعه، “۲”، ۱۳۸۷
  3. روش ارزیابی مشارکتی روستائی، فصلنامه فرهنگ و انسان، ۱۳۸۶
  4. روش ارزیابی مشارکتی روستایی، تجربه ای در کردستان، فصلنامه فرهنگ و انسان، ۱۳۸۶
  5. تاملاتی بر روش ارزیابی مشارکتی و روستایی، انسان شناسی، “۱”، ۱۳۸۴