1. روش ارزیابی مشارکتی روستایی – انسان شناسی روستایی، علمی – ایران، ۱۳۹۲
  2. تغییر رفتار و نگرش در روش ارزیابی مشارکتی، جامعه شناسان- ایران، ۱۳۸۹