1. زنانی که مرد می شوند: باکره های قسم خورده آلبانیایی، جامعه شناسان- ایران، ۱۳۹۰
  2. انسان شناسی خانواده و خویشاوندی، شیرازه-ایران، ۱۳۸۶
  3. کتاب جدیدی که در آنیده منتشر می شود و می‌خواهیم اضافه شود