1. ارزش اقتصادی شغل زن پزشک و تفاهم اقتصادی همسران،فصلنامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، “۴”، ۱۳۹۲
  2. رابطه یکجا نشینی و نظام خویشاوندی، مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق)، “۱”، ۱۳۹۱
  3. کارکرد قوانین عرفی خانواده در میان ترکمن های ایران، زن در فرهنگ و هنر، “۴”، ۱۳۹۰
  4. رابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی در کارکنان زن، فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، “9”، ۱۳۹۰
  5. فرسودگی شغلی و دلزدگی زناشویی، زن در توسعه و سیاست، “3”، ۱۳۸۹
  6. Le Mariage chez les Turkmen Yomut- ازداوج در میان ترکمن های یموت، لقمان – ۱۲ -۲ ، ۱۳۷۷