منیژه مقصودی

محل تولد: تهران ، ایران

وضعیت اشتغال : دانشیار گروه انسان شناسی ، دانشکده علوم اجتماعی ، دانشگاه تهران

تلفن : ۶۱۱۱۷۸۹۳ ( محل کار )

فاکس :   ۸۸۰۱۲۵۲۴

آدرس الکترونیک : maghsudi@ ut.ac.ir, 31m.maghsudi54@gmail.com

وب‌سایت من: www.maghsudi.info, www.drmaghsudi.ir


تحصیلات :

 • لیسانس در رشته جامعه شناسی – دانشگاه ملی – تهران – ایران – 1351 الی 1354
 • فوق لیسانس در رشته علوم اجتماعی – دانشگاه میشیگان – میشیگان – امریکا – 1355 تا 1357
 • فوق لیسانس در رشته انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی – دانشگاه سوربن – پاریس 5- رنه دکارت – 1358 تا 1361
 • دکترا در رشته انسان شناسی اجتماعی و فرهنگی – دانشگاه سوربن – پاریس 5- رنه دکارت – 1361 تا 1366

فعالیت های حرفه ای :

آموزش و تدریس

 • دانشگاه تهران – دانشکده علوم اجتماعی – گروه انسان شناسی از سال 1370 تا کنون
 • دانشگاه آزاد اسلامی – واحد رود هن – گروه جامعه شناسی – 1379 تا کنون
 • دانشگاه الزهرا – گروه جامعه شناسی از سال 1369 تا 1370
 • دانشگاه آزاد اسلامی – مرکز کار شناسی ارشد – واحد میر داماد – گروه جامعه شناسی – 1374 تا 1379
 • دانشگاه تربیت معلم – گروه جامعه شناسی – 1371 تا 1374
 • دانشگاه مدیریت و برنامه ریزی – گروه جامعه شناسی – 1374 تا 1379
 • مرکز آموزش عالی میراث فرهنگی – گروه مردم شناسی – 1372 تا 1374

کتاب‌ها:

2015 Healing Rituals among female Turkmen of Iran, IN: Women’s Rituals and

Ceremonies inShiiteIran and Muslim Communities – Methodological and

TheoreticalChallenges- ED. Pedram Khosronejad,

LIT VERLAG GmbH & Co. KG Wien;

2013 Two indigenous Healing Methods among Iranian Turkmen, 2013, IN: Shamanism

and Islam Sufism, Healing rituals and Spirits among Muslim World,

England,Tauris;

2004 View of Nature in Iran, 2004, IN: Nature-View 40 Countries in the World, Youth

Friendship Association in Japan, Institute of Field Culture Research,

Tokyo, Japan;

1394 زیست قوم شناسی، ترجمه، تهران، سمت ؛

1394 مراسم آیینی درمانی در میان زنان ترکمن در ایران، در کتاب: مراسم عبادی آیینی درمانی در ایران و جوامع مسلمان ؛

1392 دوشیوه درمیان بومی در میان ترکمن های ایران، در کتاب: شامانیسم و اسلام، آیین های درمانی و روحی در میان

جوامع مسلمان د رجهان، انگلستان، انتشارات توریس ؛

1392 روش ارزیابی مشارکتی روستایی – انسان شناسی روستایی ، تهران، انتشارات علمی ؛

1390 زنانی که مرد می شوند، باکره های قسم خورده آلبانیایی، (ترجمه)، تهران، انتشارات جامعه شناسان ؛

1389 تغییر رفتار و نگرش در روش ارزیابی مشارکتی، (ترجمه)، تهران، انتشارات جامعه شناسان ؛

1387 خوراک در مغولستان در کتاب: خوراک و فرهنگ، تهران، نشر افکار؛

1386 انسان شناسی خانواده و خویشاوندی، تهران، شیرازه ؛

1386 خاطرات اولین سفر تحقیق به منطقه ترکمن صحرا در کتاب : خاطرات مردم شناسان ایران، تهران، نشر افکار ؛

1383 نقش عناصر طبیعی در فرهنگ ایرانی، در کتاب: نگاهی به عناصر طبیعی فرهنگی ملل، ژاپن، انجمن دوستاران جوان

در ژاپن- موسسه تحقیقات فرهنگی میدانی ؛

1382 زنان درمانگر بومی ترکمن صحرا در کتاب: زن و فرهنگ، تهران، نشر افکار ؛

پروژه ها و تحقیقات انجام شده با موسسه های تحقیقاتی بین المللی و موسسات تحقیقات ایرانی

مجری مطالعات و تحقیقات اجتماعی برای شرکت بین المللی ریو تینتو Rio Tinto

1385 مطالعه اجتماعی روستای باغلوجه واقع در شهرستان قروه در استان کردستان؛

1384 مطالعه جمعیت شناسی چهار روستا واقع در شهرستان قروه در استان کردستان: روستاهای بهارلو، داشکسن، جداقایه

و نی بند؛

1383 مطالعه بهداشت چهار روستا واقع در شهرستان قروه در استان کردستان: روستاهای بهارلو، داشکسن، جداقایه و نی بند؛

1382 مطالعه اجتماعی روستای جداقایه ، واقع در شهرستان قروه در استان کردستان؛

1382 مطالعه اجتماعی سه روستا واقع در شهرستان قروه در استان کردستان : روستاهای بهارلو، داشکسن، و نی بند؛

1382 مطالعه اجتماعی روستای داشکسن واقع در شهرستان قروه در استان کردستان؛


مجری و ناظر پروژه ها و تحقیقات انجام شده

1389 گروه مطالعاتی نصرت، پروژه آموزش SIA , EIA برای رشته های مهندسی صنایع و محیط زیست؛

1388 مشاور طرح “سامان دهی تالاب انزلی” با موسسه مطالعاتی جایکاJIKA ؛

1388 پروژه پایلوت جواد آباد – ورامین – جهاد کشاورزی؛

1384 پروژه مطالعاتی اکوتوریسم در منطقه اوان – قزوین، مشاور پروژه اکوتوریسم د رمنیطقه اوان- قزوین،

UNDP/SGP، دفتر تحقیقات پروژه های حمایتی کوچک سازمان ملل،

1378 مردم نگاری شهرستان بروجن – استان چهار محال بختیاری، سازمان میراث فرهنگی؛

1371 بررسی وضعیت کار و اشتغال کارگران فصلی در تهران و یکی از روستاهای استان ایلام – مطالعه موردی روستای وچکبود

علیا واقع در شهرستان آبدانان از استان ایلام، مرکز مطالعات و تحقیقات اجتماعی – دانشگاه تهران؛

1370 بررسی نقش زنان در کتاب های درسی مقطع ابتدائی، مطالعه به روش تحلیل محتوا، مرکز مطالعات و تحقیقات انسانی؛


مقالات

2012 Historical Review of Kohneh Oorganji Libraries, IN: International journal of

Business, Management and Social Science, N.2;

2011 Chinese Cuisine in Iran, IN: flavor and fortune, New York, U.S

2006 The Native Women Healers of Turkmen Sahra in Iran, In: IRAN AND THE CAUCASUS, No.1;

1998 Le Marriage chez les Turkmen Yomut, , Loghman;

1394 گیاهان دارویی و خوراکی در منطقه گرمسار، مطالعه موردی روستای کهن آباد،

فصل نامه کندوج، شماره 10؛

1383 گیاه قوم شناسی منطقه اوان، فصل نامه علوم اجتماعی – علامه طباطبایی؛

1392 سیر تغییر و تحول و فرایند آئین های درمانی ترکمن های ایران ، فصل نامه پژوهش های انسان شناسی، شماره 14؛

1392 ارزش اقتصادی شغل زن پزشک و تفاهم اقتصادی همسران، فصل نامه مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، شماره 4؛

1391 باد های کافر و دهل سه سر در خلیج فارس، مراسم آیینی درمانی زار ، فصل نامه پژوهش های انسان شناسی، شماره 12؛

1391 رابطه یکجا نشینی و نظام خویشاوندی، مطالعات جامعه شناختی (نامه علوم اجتماعی سابق)، شماره 1؛

1391 ارزیابی توان توسعه اکوتوریسم استان اصفهان: روستای اشکاوند و مناطق اطراف آن، 1391، فصل نامه محیط

زیست و توسعه، شماره 4،

1390 گیاه قوم شناسی منطقه پس قلعه در شمال تهران، پژوهش های انسان شناسی، شماره 10؛

1390 کارکرد قوانین عرفی خانواده در میان ترکمن های ایران، فصل نامه زن در فرهنگ و هنر، شماره 4؛

1390 رابطه استرس شغلی با رضایت زناشویی در کارکنان زن، فصل نامه مشاوره شغلی و سازمانی، شماره 9؛

1390 طرح روش شناسی گفتگو در پژوهش های فرهنگی، فصل نامه مطالعات اجتماعی ایران، شماره 4؛

1389 فرسودگی شغلی و دلزدگی زناشویی، فصل نامه زن در توسعه و سیاست، شماره 3؛

1389 درمان بومی در میان زنان ترکمن، فصل نامه زن در فرهنگ و هنر، شماره3؛

1388 روش های رهایی بخش: مطالعات زنان و پژوهش های اجتماعی، کتاب ماه علوم اجتماعی، دوره جدید، شماره 21؛

1387 روش ارزیابی مشارکتی روستایی مطالعه موردی 4 روستا در منطقه اوان در استان قزوین، فصلنامه روستا و توسعه،

شماره 2؛

1386 نذر یک مبادله معنوی، انسان شناسی، شماره3؛

1386 روش ارزیابی مشارکتی روستایی، فصل نامه فرهنگ و انسان، شماره 2؛

1386 درمان بومی در میان زنان ترکمن، فصل نامه زن در فرهنگ و هنر، شماره3؛

1385 روش ارزیابی مشارکتی روستایی، تجربه ای در کردستان، فصل نامه فرهنگ و انسان، شماره 1؛

1385 پزشکان مغولستان در تلاش برای ترویج طب سنتی کشورشان، درمانگر، شماره 11 و 12؛

1385 زنان درمانگر ترکمن صحراترکمن های ایران، درمانگر، شماره 10؛

1385 طب سنتی در ترکمن صحرا ترکمن های ایران، درمانگر، شماره 9؛

1384 تاملاتی بر روش ارزیابی مشارکتی روستایی، انسان شناسی، شماره 1؛

1381 قهوه خانه به عنوان یک نهاد، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 56؛

1380 تفاوت های فرهنگی از نگاه سفر نامه نویسان، کتاب ماه علوم اجتماعی، شماره 50؛

1378 تجزیه و تحلیل آثار مختوم قلی، پیوند؛

1377 ارزیابی وضعیت کنونی مردم شناسی در ایران، فصل نامه مطالعات جامعه شناختی، شماره 1؛


همایش‌ها:

2013 Traditional Varieties of Beverage in Iran, International conference of Asian Food

Study – Health and Civilization,

Beijing,China;

2012Influence of Chinese Tourism in Iran: Chinese restaurant in Tehran-Iran

and Tourism, International Conference On Chinese Dietary Culture,

Beijing, China;

2012 Food Safety and Food Security: Food Quality or Quantity, Healthy Food

and Brand Development- Hangzh

1393 تحلیل نقش گردشگري روستايي در توسعه كارآفريني زنان) مطالعه موردي: روستاي زيارت، شهرستان گرگان(، اولین

همایش ملی توانمند سازی و کارآفرینی روستایی در ایران، سازمان مرکزی تعاون روستایی در ایران، روابط عمومی و امور

بین الملل، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران، سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران؛

تهران، ایران؛

1392 بهره برداری اصولی جامعه بومی منطقه ششتمد سبزوار از گیاه کما انغوزه:‌ گامی در توانمند سازی جامعه بومی و

حفظ محیط زیست منطقه، دومین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک،

شهر کرد – ایران،

1392 مطالعه اجتماعی و فرهنگی روستای پس قلعه، همایش ملی چالش ها و راهبرد ها- صیانت و توسعه پایدار حریم

در مناطق کلان شهری با تاکید بر حریم ، تهران، دانشگاه آزاد واحد رود هن،

رود هن، ایران؛


تلسط بر زبان‌های زیر:

فارسی، انگلیسی و فرانسوی